Friday, March 29, 2019

(1812) Chiba in Ueno (2)


Chiba is famous for its sake -companies like Nabedana (鍋店) here, have been making sake like Jinyu (仁勇) here since 1689. And yes, in these events you can try it!

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1812) Η Τσίμπα στο Ουένο (2)


Η Τσίμπα είναι γνωστή για το σάκε της -εταιρείες όπως η Ναμπεντάνα (鍋店) εδώ, φτιαχνουν σάκε, όπως το Τζίνγιου (仁勇) εδώ, από το 1689. Και ναι, βεβαίως στις εκδηλώσεις αυτές μπορείς να το δοκιμάσεις!  

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, March 28, 2019

(1811) Chiba in Ueno (1)


One of the things I find very interesting in Japan are the "region days" in central spots, like here in JR's Ueno Station. What it is about is that various prefectures or cities or areas from all over Japan use these spots as expo booths to promote their products or their tourism. Here the prefecture is Chiba (千葉) which is close enough to Tokyo to provide it one of its airports, Narita (Narita/成田 is a city in Chiba).

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1811) Η Τσίμπα στο Ουένο (1)


Ένα από τα πράγματα που βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα στο Τόκιο είναι οι "ημέρες περιοχών" σε κεντρικά σημεία, όπως εδώ στον σταθμό της JR στο Ουένο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι διάφοροι νομοί ή πόλεις ή περιοχές της Ιαπωνίας, χρησιμοποιούν τα σημεία αυτά σαν περίπτερα έκθεσης για να προωθήσουν τα προϊόντα ή τον τουρισμό τους. Εδώ ο νομός είναι αυτός της Τσίμπα (千葉), που βρίσκεται αρκετά κοντά στο Τόκιο ώστε να του παρέχει το ένα αεροδρόμιό του, αυτό της Ναρίτα: η Ναρίτα (成田) είναι πόλη της Τσίμπα. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, March 27, 2019

(1810) And because it's been a while...


...one more "snack sandwich", this time with a beef curry filling.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1810) Και επειδή καιρό είχαμε...


...ένα ακόμα "σνακ σάντουιτς" αυτή τη φορά με γέμιση κάρι με μοσχάρι.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, March 25, 2019

(1809) Even if we bypass the fact it's the wrapping of a sweet...


...the image of Princess Daruma (Hime Daruma/姫だるま) owing its existence either to the attempt of the people of Edo to go against the macho stereotype of the regular Daruma or to the third century Empress Jingu (神功) who, when she found out that she was pregnant, she made a doll to pray for a safe delivery, is quite unusual. But not uncommon in Matsuyama where supposedly is where the empress was when she got the good news.   

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1809) Ακόμα και αν ξεπεράσουμε ότι πρόκειται για περιτύλιγμα γλυκού...


...η εικόνα της Πριγκίπισας Νταρούμα (Χίμε Νταρούμα/姫だるま), είτε οφείλεται σε προσπάθεια των κατοίκων του Έντο να πάνε κόντρα στο ανδροπρεπές στερεότυπο του κανονικού Νταρούμα, είτε στην αυτοκράτειρα Τζίνγκου (神功) από τον τρίτο αιώνα που όταν ανακάλυψε ότι είναι έγκυος, έφτιαξε μια κούκλα για να προσευχηθεί να πάνε όλα καλά με τη γέννα της, είναι αρκετά ασυνήθιστη. αν και όχι τόσο στην Ματσουγιάμα, όπου υποτίθεται ότι βρισκόταν η αυτοκράτειρα όταν έμαθε τα καλά νέα.   

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

(1808) Like the Japanese...


...I too discover all the times new places where a Daruma can go. Here in prepared tonkatsu (トンカツ) and hirekatsu (ヒレカツ), the Japanese version of schnitzel in one of our neighborhood's supermarkets. So as not to forget ourselves, Daruma is the founder of one of the most famous Buddhism sects, the Zen (禅) sect. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1808) Όπως και οι Ιαπωνες...


...κι εγώ ανακαλύπτω διαρκώς νέα σημεία στα οποία μπορεί να μπει ένας Νταρούμα. Εδώ, σε έτοιμα τονκάτσου (トンカツ) και χιρεκάτσου (ヒレカツ), τις ιαπωνικές εκδοχές του σνίτσελ σε ένα από τα σούπερ-μάρκετ της γειτονιάς μας. Για να μην ξεχνιόμαστε, ο Νταρούμα είναι ο ιδρυτής μιας από τις πιο γνωστές σέκτες του βουδισμού,  της σέκτας Ζεν (禅). 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, March 22, 2019

(1807) Not just books


The big bookstore Tsutaya in the department store Ginza Six in Ginza often functions as an art gallery -here, it's exhibiting a collection by upcoming artist and sculptor Kunihiko Nohara (邦彦野原).  


(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)


(1807) Όχι μόνο βιβλία


Το μεγάλο βιλιοπωλείο Tsutaya στο πολυκατάστημα Ginza Six στην Γκίνζα συχνά λειτουργεί και ως γκαλερί -εδώ φιλοξενεί μια συλλογή του ανερχόμενου ζωγράφου και γλύπτη Κουνιχίκο Νοχάρα (邦彦野原).   

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, March 21, 2019

(1806) Vernal equinox 2019


The Buddhist holiday Ohigan (お彼岸) has been identified so much with the equinoxes that many thing the word means that. As a matter of fact, the equinox is called "bunten" (分点) and Ohigan is related to the particular wisdom which in Buddhism is called "paramita" (in Japanese "haramita"/波羅蜜多) and which helps the practitioner to pass to the other side of the river of ignorance. At any rate, the equinoxes are national holidays and the Japanese often spend a part of them visiting the graves of their ancestors and friends. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1806) Εαρινή ισημερία 2019


Η βουδιστική γιορτή Οχίγκαν (お彼岸) έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με τις ισημερίες που πολλοί νομίζουν ότι η λέξη σημαίνει αυτό. Στην πραγματικότητα, η ισημερία λέγεται "μπούντεν" (分点) και το Οχίγκαν σχετίζεται με την ειδική σοφία που στον βουδισμό λέγεται "παραμίτα" (στα ιαπωνκά "χαραμίτα"/波羅蜜多) και που βοηθάει να περάσεις στην αντίπερα όχθη του ποταμού της άγνοιας. Όπως και να ΄χει, οι ισημερίες είναι εθνικές αργίες και οι Ιάπωνες συχνά περνούν ένα μέρος τους κάνοντας μια επίσκεψη στους τάφους των εκλιπόντων συγγενών και φίλων τους. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, March 20, 2019

(1805) Super-market bags, cont'd


I don't post this so much because I think it's weird -more because I find it a very good idea: the Japanese online tax return and payment system advertised the plastic bags of one of Asakusa's super-markets. And why not?

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1805) Σακούλες σούπερ-μάρκετ, συνέχεια


Αυτό δεν το βάζω τόσο γιατί μου φαίνεται περίεργο όσο γιατί μου φαίνεται καλή ιδέα: το ιαπωνικό αντίστοιχο του TAXIS διαφημίζεται σε σακούλες ενός από τα σούπερ-μάρκετ της Ασακούσα -και γιατί όχι;

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, March 19, 2019

(1804) Some others think...


...that since Daruma is one of Japan's most recognizable images, it would be good to use him as a mascot of their area. This is what Ishikawa (石川) Prefecture in western Honshu did; the name of the mascot is "Hyakuman-san" (百万さん), that is, "Mr. One Million" but the influence from the founder of Zen is obvious! The pictures are from a shop with products from the prefecture in Ginza. 


(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1804) Κάποιοι άλλοι σκέφτονται...


...ότι μια και ο Νταρούμα είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της Ιαπωνίας, θα ήταν καλό να τον χρησιμοποιήσουν για μασκότ της περιοχής τους. Όπως έκανε ο νομός Ισικάουα (石川) στο δυτικό Χονσού -η ονομασία της μασκότ είναι "Χιακουμάν-σαν" (百万さん) δηλαδή "Κύριος Ένα Εκατομμύριο" όμως η επιρροή του ιδρυτή του Ζεν είναι φανερή! Οι φωτογραφίες είναι από ένα μαγαζί με προϊόντα του νομού στην Γκίνζα.


 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, March 18, 2019

(1803) Something that I don't remember if I've said before about Daruma...


...is that every New Year's (and the period after it), shops are filled with special packaging featuring him so that the product (any product) will look more "New Year-ish". Here one such sample from this year featuring chewing gum, junk food, prepackaged sandwiches, notepads and stickers.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1803) Κάτι που δε θυμάμαι αν έχω πει για τον Νταρούμα...


...είναι ότι κάθε πρωτοχρονιά (και την περίοδο αμέσως μετά από αυτή), τα μαγαζιά γεμίζουν με ειδικές συσκευασίες που τον φιλοξενούν προκειμένου το προϊόν -οποιοδήποτε προϊόν- να φανεί "πρωτοχρονιάτικο". Εδώ ένα δείγμα από φέτος με τσίχλες, τζανκ-φουντ, τυποποιημένα σάντουιτς, σημειωματάρια και αυτοκολλητάκια.   

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, March 15, 2019

(1802) Cars with character, cont'd


Again at the same spot in Asakusa. Who knows why...

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1802) Αυτοκίνητα με προσωπικότητα, συνέχεια


Και πάλι στο ίδιο σημείο στην Ασακούσα. Ποιος ξέρει γιατί...

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, March 14, 2019

(1801) Fly little pan, fly!


You're free! The sky is yours! (And no, this isn't bad English, it's a bad sense or "r" and "l". And bad English.)

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1801) Πέτα μικρό τηγάνι, πέτα!


Είσαι ελεύθερο! Ο ουρανός είναι δικός σου! (Και όχι, δεν πρόκειται για κακά αγγλικά, πρόκειται για κακή αίσθηση του ρο σε σχέση με το λάμδα. Και για κακά αγγλικά.)

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, March 13, 2019

(1800) I understand loving dogs...


...but enough to setting them out every morning and picking them up every evening?

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1800) Καταλαβαίνω να αγαπάς τα σκυλιά...


...όμως τόσο ώστε να τα απλώνεις κάθε πρωί και να τα μαζεύεις κάθε βράδυ;

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, March 12, 2019

(1799) Some others times, Daruma...


...becomes a symbol for fashionista. And what's more, for geek fashionista -whatever that means. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1799) Άλλες φορές πάλι, ο Νταρούμα...


...γίνεται σύμβολο για φασιονίστα. Και μάλιστα για γκικ φασιονίστα -ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, March 11, 2019

(1798) It's very reassuring...


...when things are done the way they should: you are "Mitsukoshi" department store, one of the institutions of retail in Japan so how do you decorate one of your lobbies? With a bonsai and a row of Daruma dolls. The only thing missing is a Japanese flag -but it actually isn't.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1798) Είναι πολύ ανακουφιστικό...


...όταν τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει: είσαι το πολυκατάστημα "Mitsukoshi", ένας από τους θεσμούς της λιανικής στην Ιαπωνία οπότε πώς στολίζεις ένα λόμπι σου; Με ένα μπονσάι και μια σειρά από κούκλες Νταρούμα. Το μόνο που λείπει είναι μια ιαπωνική σημαία -όμως στην πραγματικότητα δε λείπει. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, March 8, 2019

(1797) There are many names for fitness clubs


I have to say though that I would never think of something like this, even if it's in one of the most financially strong countries in the world. Or at least in one of its towns, in Fukushima's Aizu Wakamatsu (会津若松) 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1797) Υπάρχουν πολλές ονομασίες για γυμναστήρια


Θα πρέπει να πω ωστόσο ότι δε θα σκεφτόμουν ποτέ κάτι τέτοιο, ακόμα και αν είναι σε μια από τις πιο οικονομικά ισχυρές χώρες στον κόσμο. Ή έστω σε μια κωμόπολή της, στο Αϊζού Ουακαμάτσου (会津若松) της Φουκουσίμα.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, March 7, 2019

(1796) Let's leave the good people of the onsen...


...tell it in their own, very polite way: if you discover one of our friends from the natural world, catch him with the packing tape and wrap him gently with it . If you are not good at these things, call the reception desk. The bug is a stink bug or, as it itself says, a little sting bug (kamemushi-kun/カメムシくん: "kun" is a suffix used to address boys or young men.)

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1796) Ας αφήσουμε τους καλούς ανθρώπους του ονσέν...


...να το πουν με τον δικό τους, ευγενέστατο τρόπο: αν ανακαλύψετε κάποιον φίλο μας από τον κόσμο της φύσης, πιάστε τον με την κολλητική ταινία και τυλίξτε τον απαλά μ' αυτή. Αν δεν είστε πολύ επιδέξιοι σε τέτοια πράγματα, καλέστε τη ρεσεψιόν. Το έντομο είναι μια βρωμούσα ή, όπως λέει και η ίδια, μια βρωμουσίτσα (καμεμούσι-κουν/カメムシくん: το "κουν" είναι υποκοριστική προσφώνηση, συνήθως για παιδιά.) 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, March 6, 2019

(1795) How can you make Hawaii more appealing to the Japanese?


You accompany the travel brochures with a fluffy mascot. And if you can make it have some connection with surf culture, even better.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1795) Πώς μπορεί να γίνει η Χαβάη ακόμα πιο ελκυστική για τους Ιάπωνες;


Συνοδεύεις τις ταξιδιωτικές μπροσούρες με μια χνουδωτή μασκότ. Και αν μπορεί να σχετίζεται και με την κουλτούρα του σερφ, ακόμα καλύτερα. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, March 5, 2019

(1794) In Japan they love cats


Even cats with antlers like Morris, created by artist Kaori Hinata especially for the gachapon. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1794) Στην Ιαπωνία αγαπούν τις γάτες


Ακόμα και τις γάτες με κέρατα όπως ο Μόρις, δημιούργημα της καλλιτέχνιδας Καόρι Χινάτα ειδικά για τα γκατσαπόν. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, March 4, 2019

(1793) I'm sure that when Kentucky coal miners...


...see a bottle of Four Roses, think something different than a gift package for St. Valentine's Day in Tokyo. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1793) Είμαι σίγουρος ότι όταν οι ανθρακωρύχοι του Κεντάκι...


...βλέπουν ένα μπουκάλι Four Roses, σκέφτονται κάτι διαφορετικό από ένα δώρο-πακέτο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου στο Τόκιο.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, March 1, 2019

(1792) There are all kinds of slogans


But I doubt a super-market in the West would have gone with "Gratitude and Service" (Kansha to Houshi/感謝と奉仕).

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1792) Υπάρχουν σλόγκαν και σλόγκαν


Όμως αμφιβάλω αν κάποιο σούπερ-μάρκετ στη Δύση θα επέλεγε το "Ευγνωμοσύνη και Υπηρεσία" (Κάνσα το Χόουσι/感謝と奉仕).

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).