Friday, January 15, 2021

(2277) Other than a personal totem...

Nihon_arekore_02303_Daruma_glass_100_cl

 ...Daruma remains one of New Year's symbols -here in a drinking glass version at a Ginza shop.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr).


(2277) Πέρα από προσωπικό τοτέμ...

Nihon_arekore_02303_Daruma_glass_100_cl

 ...ο Νταρούμα παραμένει ένα από τα σύμβολα της Πρωτοχρονιάς -εδώ σε εκδοχή ποτήρι σε ένα μαγαζί στην Γκίνζα. 

(Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).


Thursday, January 14, 2021

(2276) Holidays leftovers, part three: Not just at homes or stores

Nihon_arekore_02302_Construction_kadomatsu_100_cl

A pair of very impressive kadomatsu in front of a very impressive construction at Nihonbash -I didn't have a wide-angle lens so you can't see it is a skyscraper and the whole structure with the stairs is the temporary office for the engineers and architects. Of course here the kadomatsu have been set to wish that the construction will be completed without problems. Incidentally, the reason the bamboo of the kadomatsu are (often but not always) cut diagonally is allegedly the ire of Tokugawa Ieyasu (徳川家康, 1543–1616), founder of the dynasty of shogun who unified and ruled Japan from 1603 to 1868. When Ieyasu lost the battle of Mitagahara (三方ヶ原) on January 1573 to Takeda Shingen (武田信玄, 1521-1573), when he returned to his camp, saw the kadomatsu set there to celebrate the New Year and because bamboo in Japanese are called "take" (like the "take" in "Takeda" but with a different character) he cut them shouting that this was how he would cut Takeda's head in the next battle. There was no next battle because Takeda died four months later from a cause still unknown but the diagonally cut kadomatsu remain. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr).


(2276) Απομεινάρια των γιορτών, μέρος τρίτο: Όχι μόνο στα σπίτια ή στα μαγαζιά

Nihon_arekore_02302_Construction_kadomatsu_100_cl

Ένα ζευγάρι από ιδιαίτερα εντυπωσιακά καντομάτσου έξω από μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή οικοδομή στο Νιχονμπάσι -δεν είχα ευρυγώνιο φακό οπότε δεν φαίνεται ότι πρόκειται για ουρανοξύστη και όλη αυτή η κατασκευή με τα σκαλιά είναι προσωρινή και στεγάζει τα γραφεία των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων. Βεβαίως και εδώ, τα καντομάτσου στήθηκαν για να ολοκληρωθεί η οικοδομή χωρίς προβλήματα. Παρεμπιπτόντως, ο λόγος που τα μπαμπού στα καντομάτσου είναι (συχνά αλλά όχι πάντοτε) κομμένα διαγώνια υποτίθεται ότι είναι η οργή του Τοκουγκάουα Ιεγιάσου (徳川家康, 1543–1616) ιδρυτή της δυναστείας σογκούν που ένωσε και διοίκησε την Ιαπωνία από το 1603 ως το 1868. Όταν ο Ιεγιάσου έχασε στη μάχη της Μιταγκαχάρα (三方ヶ原) τον Ιανουάριο του 1573 από τον Τακέντα Σίνγκεν (武田信玄, 1521-1573), όταν επέστρεψε στο στρατόπεδό του είδε τα καντομάτσου που ήταν στημένα λόγω πρωτοχρονιάς και επειδή τα μπαμπού στα ιαπωνικά λέγονται "τάκε" (όπως το "Τάκε" του "Τακέντα " -αλλά με άλλο ιδεόγραμμα) τα έκοψε φωνάζοντας ότι έτσι θα κόψει στην επόμενη μάχη το κεφάλι του Τακέντα. Δεν υπήρξε επόμενη μάχη γιατί τέσσερις μήνες μετά ο Τακέντα πέθανε από άγνωστη ακόμα αιτία αλλά τα διαγώνια κομμένα καντομάτσου παραμένουν. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).


Wednesday, January 13, 2021

(2275) Holidays leftovers, cont'd: And the real thing

Nihon_arekore_02301_Real_kadomatsu_100_cl

I just realized I haven't posted actual kadomatsu (I did four years ago though) so here's a pair in Kappampashi, next to Asakusa, in front of a restaurant specializing in loach which in Japanese is called "dojo" (どぜう/ドジョウ/泥鰌).

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr).


(2275) Απομεινάρια των γιορτών, συνέχεια: Και το αληθινό

Nihon_arekore_02301_Real_kadomatsu_100_cl

Μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν έχω βάλει κανονικά καντομάτσου (αν και έβαλα πριν από τέσσερα χρόνια) οπότε να ένα ζευγάρι στο Καπαμπάσι, δίπλα στην Ασακούσα, έξω από ένα εστιατόριο που ειδικεύεται σε ένα ψάρι που λέγεται "ντότζο" (どぜう/ドジョウ/泥鰌) και από ό,τι είδα, στα ελληνικά "βίνος". 

(Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).Tuesday, January 12, 2021

(2274) Holidays leftovers: It's only a paper kadomatsu

Nihon_arekore_02300_Paper_kadomatsu_100_cl

Another version of kadomatsu, the traditional decoration with the bamboo and the pines about which I wrote last week: many houses these days had these strips of paper with some variation of the basic wish "Gasho" (賀正) which means "Happy New Year". On the left side, they have the name of the neighborhood association (in our case "Kaminarimon Tawara Chokai"/雷門田原町会) since they are the ones who print them and give them to the people living in their area. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr).


(2274) Απομεινάρια των γιορτών: Χάρτινο το καντομάτσου

Nihon_arekore_02300_Paper_kadomatsu_100_cl

Μια άλλη εκδοχή του καντομάτσου, του παραδοσιακού διακοσμητικού με τα μπαμπού και τα πεύκα για το οποίο έγραφα την προηγούμενη εβδομάδα: σε πολλά σπίτια αυτές τις μέρες είχαν τέτοιες λωρίδες από χαρτί με κάποια παραλλαγή της βασικής ευχής "Γκάσο" (賀正) που σημαίνει "Καλή Χρονιά". Στην αριστερή πλευρά γράφουν το όνομα της ένωσης της γειτονιάς (στην δική μας περίπτωση "Καμιναριμόν Ταουάρα Τσοκάι"/雷門田原町会) μια και αυτές τα τυπώνουν και τα μοιράζουν στους κατοίκους της περιοχής τους.

(Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).


Monday, January 11, 2021

(2273) Coming of age

Nihon_arekore_02299_Coming_of_Age_Day_2021_100_cl

Today is Seijin no Hi or "Coming of Age Day", one of Japan's national holidays dedicated to young people who became or will become 20 years from April 2 last year until April 1 this year. According to the custom, girls wear kimono with very wide sleeves called "furisode" and boys suits and go to events called "seijin shiki" i.e. "coming of age ceremonies" usually organized by local governments and to various parties. Of course this year most of these events were cancelled but nevertheless in Ginza we came across a few of these girls in furisode -like this one.

Incidentally, "Nihon Arekore" has some time to go before its adulthood: it only became ten years old yesterday. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr).


(2273) Ενηλικίωση

Nihon_arekore_02299_Coming_of_Age_Day_2021_100_cl

Σήμερα είναι Σέιτζιν νο Χι (成人の日) ή "Μέρα Ενηλικίωσης", μια από τις εθνικές γιορτές της Ιαπωνίας αφιερωμένη στους νέους που έγιναν ή θα γίνουν 20 χρονών από τις 2 Απριλίου πέρσι ως την 1 Απριλίου φέτος. Κατά το έθιμο, οι κοπέλες φοράνε κιμονό με πολύ φαρδιά μανίκια που λέγονται "φουρισόντε" (振袖) και τα αγόρια κοστούμια και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που λέγονται "σέιτζιν σίκι" (成人式) δηλαδή "τελετές ενηλικίωσης" και που οργανώνονται από συνήθως τους δήμους αλλά και σε διάφορα πάρτι. Βεβαίως φέτος οι περισσότερες από αυτές τις εκδηλώσεις ματαιώθηκαν όμως παρόλα αυτά στην Γκίνζα πετύχαμε μερικές κοπέλες που κυκλοφορούσαν με φουρισόντε, όπως αυτή. 

Παρεμπιπτόντως, "Νιχόν Άρεκορε" απέχει ακόμα από την ενηλικίωση: έγινε δέκα χρονών μόλις εχτές. 

(Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).


Friday, January 8, 2021

(2272) Decorations are over -let's go to work!

Nihon_arekore_02298_Bank_employees_cleaning_sidewalk_100_cl

That is, to clean the sidewalk before we open the bank, for the first time this year. The bank, incidentally is Mitsui-Sumitomo (SMBC/三井住友銀行) one of Japan's largest banks. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr).