Thursday, February 28, 2019

(1791) On misinformation about Japan, cont'd


To make it even more clear: no, there's no problem with Muslims. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1791) Περί παραπληροφόρησης περί Ιαπωνίας, συνέχεια


Για να το κάνουμε ακόμα πιο σαφές: όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα με τους μουσουλμάνους.  

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, February 27, 2019

(1790) Even if the sword doesn't make it clear...


...the big black letters don't leave any room for doubt: it is a samurai oyster (in Japanese "samurai oisutaa//サムライオイスター").

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1790) Ακόμα και αν το σπαθί δεν το κάνει σαφές...


...τα μεγάλα μαύρα γράμματα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αμφιβολίες: πρόκειται για ένα στρείδι σαμουράι (στα ιαπωνικά "σαμουράι όισουταα/サムライオイスター").

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, February 26, 2019

(1789) In contrast to...


...weak Wakamotos. Incidentally, it's a medicine for indigestion.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1789) Εν αντιθέσει με τα...


...αδύναμα Ουακαμότο. Παρεμπιπτόντως πρόκειται για φάρμακο κατά της δυσπεψίας.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, February 25, 2019

(1788) On a personal note: all things have two sides


Some time last year, I posted the picture of a gentleman who was recording my neighborhood for Google Maps; to avoid running here and there, the picture was this.


And the other day, while looking for something on Google Maps I found out that when I was taking his picture, he was taking mine; to avoid running here and there, the picture is this.

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1788) Επί του προσωπικού: όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις


Πέρσι είχα ποστάρει κάποια στιγμή τη φωτογραφία ενός κυρίου που κατέγραφε τη γειτονιά μου για το Google Maps -για να μην τρέχετε, η φωτογραφία ήταν αυτή.


Και προχθές, ψάχνοντας κάτι στο Google Maps ανακάλυψα ότι όταν  τον φωτογράφιζα εγώ, με φωτογράφιζε κι αυτός -για να μην τρέχετε, η φωτογραφία είναι αυτή.

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, February 22, 2019

(1787) Less famous Japanese blades, cont'd


Although pocket knives are forbidden in Japan, I have the suspicion that maybe even a strict police officer would look the other way if he found on you a "Higo no Kami" (肥後守) with a history going back to the Meiji Period and more specifically to 1894, when Komataro Nagao thought of this particular design and Tasaburo Shigematsu started selling it giving it this name that brings to mind the old Higo province (肥後), present-day Kumamoto. Shigematsu had many clients from the area and hoped hat the name would make the little knife popular -he probably couldn't imagine that it would remain popular 130 years later, still made by Nagao's company

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1787) Λιγότερο διάσημες ιαπωνικές λεπίδες, συνέχεια


Αν και οι σουγιάδες απαγορεύονται στην Ιαπωνία, έχω την υποψία ότι ακόμα και ένας αυστηρός αστυνομικός ίσως να έκανε τα στραβά μάτια αν έβρισκε πάνω σου ένα "Χίγκο νο Κάμι" (肥後守) με ιστορία που πάει πίσω στην Περίοδο Μέιτζι και συγκεκριμένα στο 1894, όταν ο Κοματάρο Ναγάο σκέφτηκε το ιδιαίτερο αυτό σχέδιο και ο Τασαμπούρο Σιγκεμάτσου άρχισε να το πουλάει δίνοντάς του αυτό το όνομα που παραπέμπει στην παλιά επαρχία Χίγκο (肥後), το σημερινό Κουμαμότο. Ο Σιγκεμάτσου είχε πολλούς πελάτες από την περιοχή και έλπισε ότι η ονομασία θα κάνει το μαχαιράκι δημοφιλές -δε φανταζόταν ότι θα παρέμενε δημοφιλές πάνω από 130 χρόνια μετά, ακόμα κατασκευασμένο από την εταιρεία του Ναγάο

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, February 21, 2019

(1786) Less famous Japanese blades


They are called "nigiri hasami" (握り鋏) that is, "grip scissors" or "tsume-gata hasami"(爪型鋏), "nail-shaped scissors" or "ito-giri hasami"(糸切り鋏), "thread scissors because this is what they are mostly used for but perhaps the most fitting name is "wa hasami" (和はさみ), or "Japanese style scissors". Often still handmade, they are still used a lot in Japan even though they have been abandoned in the rest of the world. And rightfully so because they transmit on the blades even the slightest movement of the hand, which makes them very good for precision cuts. 


(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)


(1786) Λιγότερο διάσημες ιαπωνικές λεπίδες


Τα λένε "νιγίρι χασάμι" (握り鋏) δηλαδή "ψαλίδια που τα σφίγγεις" ή "τσούμε-γκάτα χασάμι" (爪型鋏), "ψαλίδια σε σχήμα νυχιού" ή "ίτο-γκίρι χασάμι" (糸切り鋏) δηλαδή "ψαλίδια για να κόβεις κλωστές" επειδή αυτή είναι η συνηθέστερη χρήση τους, όμως ίσως τους ταιριάζει περισσότερο το "ουά-χασάμι" (和はさみ) δηλαδή "ιαπωνικού στιλ ψαλίδια". Συχνά ακόμα χειροποίητα, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται πολύ στην Ιαπωνία παρότι έχουν καταργηθεί σχδόν οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Και δικαίως καθώς μεταφέρουν στις λεπίδες ακόμα και την πιο μικρή κίνηση του χεριού, πράγμα που τα κάνει πολύ καλά για κοψίματα ακριβείας. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, February 20, 2019

(1785) Japanese to the bone...


...and more specifically to the eel's bone, which, from what we find out, has plenty of calcium and vitamins A, B2, D and E.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1785) Ιαπωνικό ως το κόκαλο...


...και συγκεκριμένα ως το κόκαλο του χελιού, το οποίο, όπως μαθαίνουμε έχει μπόλικο ασβέστιο και βιταμίνες Α, Β2, D και Ε. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, February 19, 2019

(1784) I had mentioned War and "Low Rider"...


...two years ago but now they seem much more appropriate. In Asakusa.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1784) Τους War και το "Low Rider"...


...τους είχα μνημονεύσει και πριν από δυο χρόνια, όμως τώρα μου φαίνονται πολύ πιο ενδεδειγμένοι. Στην Ασακούσα.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Sunday, February 17, 2019

(1783) Sometimes, things...


...are very simple. Somewhat unusually stated but simple nevertheless. At Tokyo Station. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1783) Μερικές φορές, τα πράγματα...


...είναι πολύ απλά. Κάπως ασυνήθιστα διατυπωμένα, αλλά απλά παρόλα αυτά. Στον σταθμό του Τόκιο. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, February 15, 2019

(1782) As I pointed out to the friend with whom...


...I saw it while walking around Ueno, what I love in Japanese is that both the person who designed it and the person who will buy it, will probably consider it perfectly normal: bag, good, pink, good, Godzilla, good, therefore their combination, fine. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1782) Όπως παρατηρούσα στη φίλη με την οποία...


...το είδαμε μαζί κάνοντας βόλτα στο Ουένο, αυτό που μου αρέσει πολύ στους Ιάπωνες είναι ότι και αυτός που το σχεδίασε και αυτός που θα το αγοράσει, πιθανότατα το θεωρούν απολύτως φυσιολογικό: τσάντα, καλή, ροζ, καλό, Γκοτζίλα, καλός, άρα ο συνδυασμός τους, μια χαρά.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, February 14, 2019

(1781) Being the day that it is...


...we did the rounds of the big department stores for which (and now for all Japanese), "St. Valentine's" means "chocolate". Here is Takashimaya...


...and here's Mitsukoshi, both in Ginza. 


And here's the chocolates I got (we have mentioned that today it's men who get chocolates): from "Chocolatei" in Niigata, a paper bag designed like an apron from an izakaya or a sake selling shop......a nice package with handmade washi paper...


...and the chocolates themselves (the picture really doesn't do them justice): the combination of this chocolate and the sake they contain (hence the paper bag) is excellent! Attention to detail: a bamboo toothpick to eat them like those used for sweets served in sado (茶道), the one some people also call "tea ceremony". 

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1781) Μέρα που 'ναι σήμερα...


...περάσαμε μια βόλτα από τα μεγάλα πολυκαταστήματα για τα οποία (και πλέον και για όλους τους Ιάπωνες), "Άγιος Βαλεντίνος" σημαίνει "σοκολάτα". Εδώ το Takashimaya...


...και εδώ το Mitsukoshi, αμφότερα στην Γκίνζα.


Και εδώ τα σοκολατάκια που πήρα εγώ (έχουμε πει ότι σήμερα σοκολατάκια παίρνουν οι άντρες): από την "Chocolatei" στη Νιιγάτα, μια σακούλα σχεδιασμένη σαν ποδιά ιζακάγια ή μαγαζιού που πουλάει σάκε......μια ωραία συσκευασία με χειροποίητο χαρτί ουάσι...


...και τα ίδια τα σοκολατάκια που τα αδικεί η φωτογραφία: ο συνδυασμός αυτής της σοκολάτας και του σάκε (εξ ου και η σακούλα) που περιέχουν είναι καταπληκτικός! Σημασία στη λεπτομέρεια: οδοντογλυφίδα από μπαμπού για να τα φας αντίστοιχη με αυτή που χρησιμοποιείται για τα γλυκά που σερβίρονται στο σάντο (茶道), αυτό που ορισμένοι αποκαλούν και "τελετή του τσαγιού". 

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, February 13, 2019

(1780) The sake collection...


...or Nihonshu (日本酒) as it's usually called in Japan, collection of Matsuya, one of Ginza's department stores. Incidentally, the particular one was the largest and better presented among all department stores. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1780) Η συλλογή σάκε...


...ή Νιχόν-σου (日本酒) όπως λέγεται συνήθως στην Ιαπωνία, του Matsuya, ενός από τα πολυκαταστήματα της Γκίνζα. Παρεμπιπτόντως, από όλα τα πολυκαταστήματα, η συγκεκριμένη ήταν η μεγαλύτερη και η καλύτερα παρουσιασμένη. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, February 12, 2019

(1779) Over 100 years have passed...


...since the time when oiran (花魁), high class courtesans were strolling around Asakusa (although, as a matter of fact, they never strolled around Asakusa: they were permanently confined in Yoshiwara/吉原 a little further up) but thanks to the kimono rental shops, from time to time you come across some. By the way, all the women I've seen choose the particular look were Japanese, whatever that means.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1779) Έχουν περάσει πάνω από 100 χρόνια...


...από την εποχή που οι οϊράν (花魁), οι υψηλού επιπέδου εταίρες έκαναν βόλτα στην Ασακούσα (αν και στην πραγματικότητα ποτέ δεν έκαναν βόλτα στην Ασακούσα: ήταν μονίμως κλεισμένες στη Γιοσιουάρα/吉原 λίγο πιο πάνω) όμως χάρη στα μαγαζιά που νοικιάζουν κιμονό, πού και πού πετυχαίνεις καμία. Παρεμπιπτόντως, όσες έχω δει να έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο λουκ είναι πάντα Γιαπωνέζες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, February 11, 2019

(1778) New Year's leftovers


I found it waiting for me when I returned to Tokyo after New Year's: my favorite biscuits "Hato Sabure"  (鳩サブレー/those of you who read this blog know them well!) in  limited edition Year of the Boar packaging. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1778) Υπόλοιπα της πρωτοχρονιάς


Το βρήκα να με περιμένει όταν επέστρεψα στο Τόκιο μετά την πρωτοχρονιά: τα αγαπημένα μου μπισκότα "Χάτο Σάμπουρε" (鳩サブレー/όσοι διαβάζετε αυτό το μπλογκ τα ξέρετε καλά!) σε περιορισμένης έκδοσης συσκευασία Χρονιάς του Αγριογούρουνου.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, February 8, 2019

(1777) I've been wondering the same for ten years


Since, another one will come soon, why everybody is running to catch this one? Apparently Tokyo Metro, one of the two companies running Tokyo's metro system, can't  understand it either. 


(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)


(1777) Το αναρωτιέμαι κι εγώ εδώ και δέκα χρόνια


Αφού θα έρθει άλλο ένα σε λίγο, γιατί τρέχουν όλοι να προλάβουν αυτό; Προφανώς δεν μπορεί να το καταλάβει ούτε η Tokyo Metro, η μια από τις δύο εταιρείες του μετρό στο Τόκιο.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, February 7, 2019

(1776) And since it's February...


...i.e. the month of St. Valentine's i.e. the month of chocolate, here's a chocolate that's yelling "giri choco" (義理チョコ), which means it's been created to be given by a woman to a male colleague with whom she has no romantic involvement (this is how St. Valentine's is celebrated in Japan.)

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1776) Και μια και είναι Φεβρουάριος...


...δηλαδή ο μήνας του Αγ. Βαλεντίνου δηλαδή ο μήνας της σοκολάτας στην Ιαπωνία, να μια σοκολάτα που φωνάζει "γκίρι τσόκο" (義理チョコ) δηλαδή σοκολατάκι που έχει φτιαχτεί για να το δώσει κάποια γυναίκα σε κάποιον άντρα συνάδελφό της με τον οποίο δεν έχει καμία ερωτική σχέση (έτσι γιορτάζεται ο Άγιος Βαλεντίνος στην Ιαπωνία). 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, February 6, 2019

(1775) You arrive in Japan through Narita...


...you go to catch the train to get to Tokyo and the first ad you see in the station is this. And you are convinced that you have indeed arrived in Japan. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1775) Φτάνεις στην Ιαπωνία μέσω Ναρίτα...


...πας να πάρεις το τρένο για να πας στο Τόκιο και η πρώτη διαφήμιση που βλέπεις στον σταθμό είναι αυτή. Και πείθεσαι ότι έχεις όντως φτάσει στην Ιαπωνία. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, February 5, 2019

(1774) Elderly lady in kimono...


...buying sashimi in Asakusa. The only way to make it more Japanese would be if the lady was whistling "Kimi ga Yo" (君が代), the national anthem. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1774) Ηλικιωμένη κυρία με κιμονό...


...να αγοράζει σασίμι στην Ασακούσα. Ο μόνος τρόπος να γίνει πιο ιαπωνικό θα ήταν αν η κυρία σφύριζε το "Κίμι γκα Γιο" (君が代), τον εθνικό ύμνο. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, February 4, 2019

(1773) Change of season...


...or setsubun (節分) yesterday and together with another 127.000.000 Japanese, we foraged into finding an ehomaki (恵方巻) a big, fat sushi roll eaten particularly this day and made with anything the one who makes it decides. And as you can see in department stores (like here in Ueno's Matsuya) the variety is big...

...up to and including even tuna sprinkled with gold flakes.
Here is the sign with all the ehomaki sold at the store. 
In our neighborhood super market, the variety was of course smaller (the demon or "oni"/鬼 is there because on this day, another custom wants people to throw roasted soy beans out of the house to exorcise him and bad luck and in the house to bring good fortune in.)
And here are ours, with salmon, cucumber, omelette, shrimp and tuna salad for me and with chopped tuna and takuan pickle for Atsuko. And of course, according to the custom, we ate them silently, turned towards the lucky direction which for this year was the northeast.

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)