Friday, June 29, 2018

(1617) It seems something is indeed going on with big cities...


...shinkansen stations and English-language signs. After Tokyo we mentioned the other day here's something from Kyoto. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1617) Τελικά κάτι συμβαίνει με τις μεγάλες πόλεις...


...τους σταθμούς των σίνκανσεν και τις αγγλόφωνες πινακίδες. Μετά το Τόκιο που λέγαμε τις προάλλες ιδού κάτι από το Κιότο. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, June 28, 2018

(1616) Impossible dreams


The new taxis that Toyota hopes will replace Tokyo's taxi fleet. For now though, there's at least one point where they differ from London's black cabs which are obviously their inspiration: the use of the English language. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1616) Απίθανα όνειρα


Τα νέα ταξί που η Τογιότα ελπίζει να αντικαταστήσουν τον στόλο ταξί του Τόκιο.  Προς το παρόν πάντως, υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο στο οποίο διαφέρουν από τα λονδρέζικα black cab από τα οποία είναι εμφανώς επηρεασμένα: στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, June 27, 2018

(1615) Ecological thoughts


Daimaru department store at Tokyo Station, participates in the ECOFF recycling program -top to bottom. (For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1615) Οικολογικές σκέψεις


Το πολυκατάστημα Daimaru στον σταθμό του Τόκιο, συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύλωσης ECOFF -από την κορυφή ως τα νύχια. (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, June 26, 2018

(1614) OK, the message gets through...


...but from the Tokyo Station and especially the shinkansen area, I would expect something more high-tech. And more elegant. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1614) ΟΚ, το μήνυμα περνάει...


...όμως από τον σταθμό του Τόκιο και ειδικά στην περιοχή των σίνκανσεν, θα περίμενα κάτι πιο χάι τεκ. Και πιο κομψό. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, June 25, 2018

(1613) East and West, part 43,967th: sweets


Chocolate (outside and inside) from the West and mochi (pounded rice paste) from the East. Unbelievable combination! (The name is "nama choko mochi"/"生チョコ餅".)

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1613) Ανατολή και Δύση, μέρος 43.697ο: γλυκά


Σοκολάτα (έξω και μέσα) από τη Δύση και μότσι (πάστα από ρύζι) από την Ανατολή. Απίστευτος συνδυασμός! (Η ονομασία είναι "νάμα τσόκο μότσι"/"生チョコ餅".)

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

(1612) ヤンキー・ドゥードゥル・ダンディ


もし私が間違えていなければ、アメリカ占領期に関係ある何らかの理由で、この座り方が「ヤンキー」と呼ばれることになった。またこの言葉は「不良少年」も意味する。そして特におかしいのは、日本人にとって、例え靴を履いていてもとても自然な座り方だってことだ。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。

Friday, June 22, 2018

(1612) Confusing blue with green...


...is one thing (really: "aoi"/"青い" means both a shade of blue and a shade of green and it's used for both the sky and the green traffic light.) But with pink?

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1612) Να μπερδεύεις το μπλε με το πράσινο...


...είναι ένα πράγμα (όντως: το "αόι"/"青い" σημαίνει και μια απόχρωση του μπλε και μια απόχρωση του πράσινου και χρησιμοποιείται και για τον ουρανό και για το πράσινο φανάρι στους δρόμους). Όμως με το ροζ;

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, June 21, 2018

(1611) Eggs with problems


Shibuya Station (which, lest we forget, is one of Tokyo's most central) a few days back, decorated with a combination of plush toys and screens to celebrate the fifth birthday of Gudetama, the most recent mascot made by Sanrio, the company that made Kitty-chan/Hello Kitty. Gudetama is a lazy and rather depressive egg who, as it states to its one million Twitter followers doesn't find meaning in anything since it's going to be eaten. (For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1611) Αυγά με προβλήματα


Ο σταθμός της Σιμπούγια (για να μην ξεχνιόμαστε, έναν από τους πιο κεντρκούς σταθμούς του Τόκιο) πριν από μερικές μέρες, στολισμένος με έναν συνδυασμό τρισδιάστατων χνουδωτών παιχνιδιών και οθονών προκειμένου να γιορτάσει τα πέμπτα γενέθλια του Γκουντετάμα (Gudetama), ΄της πιο πρόσφατης μασκότ που δημιούργησε η Sanrio, η εταιρεία που έχει φτιάξει την Κίτι-τσαν/Hello Kitty. Ο Γκουντετάμα είναι ένα τεμπέλικο και μάλλον καταθλιπτικό αυγό  το οποίο, όπως λέει και στο ένα εκατομμύριο ακολούθους του στο Twitter δε βρίσκει πολύ νόημα σε τίποτα αφού πρόκειται να φαγωθεί.   (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, June 20, 2018

(1610) When I first saw tablets...


...I thought they would be very useful as indexes for Tokyo's multi-department stores. And finally someone made it happen -eight years later. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1610) Από όταν είδα τις ταμπλέτες...


...σκέφτηκα ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες σαν ευρετήρια στα πολύ-πολυκαταστήματα του Τόκιο. Και επιτέλους κάποιος το έκανε πράξη -οκτώ χρόνια μετά. 


 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).


Tuesday, June 19, 2018

(1609) Eastern horizons


Sometimes the view in Tokyo can be very surrealistic. Like here, looking at its central part from the artificial island of Odaiba (お台場) in the Tokyo Bay. The obvious oddity is there since 2000; initially it came as a loan from France but because it became very popular, the Japanese decided to make their own copy that would stay there permanently. Its height is about 37 feet -the real one is 151 (without the pedestal). 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1609) Ανατολικοί ορίζοντες


Μερικές φορές η θέα στο Τόκιο μπορεί να γίνει πολύ σουρεαλιστική. Όπως εδώ, κοιτάζοντας το κεντρικό κομμάτι του από το τεχνητό νησί Οντάιμπα (お台場) που βρίσκεται στον Κόλπο του Τόκιο. Η προφανής ανορθογραφία υπάρχει εκεί από το 2000 -αρχικά ήρθε από τη Γαλλία ως δανεική αλλά επειδή ήταν πολύ δημοφιλής, οι Ιάπωνες αποφάσισαν να φτιάξουν ένα δικό τους αντίγραφο που θα έμενε μόνιμα εκεί. Το ύψος του, είναι περίπου 11,50 μέτρα -το αληθινό είναι 46 (χωρίς το βάθρο). 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, June 18, 2018

(1608) Almost matching


It's just the accessories (shoes, bag) that ruin it, somewhat.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1608) Σχεδόν ασορτί


Μόνο τα αξεσουάρ (παπούτσια, τσάντα) το χαλάνε κάπως.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, June 15, 2018

(1607) If we're talking about backpacks...


...I can't think of anything more Japanese than this. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1607) Αν μιλάμε για σακκίδια...


...δεν μπορώ να φανταστώ κάτι περισσότερο ιαπωνικό από αυτό. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, June 14, 2018

(1606) This sand...


...must be very good if many people are lining for it. Probably because it comes from New York City -and it's traditional too...

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1606) Αυτή η άμμος...


...πρέπει να είναι πολύ καλή για να την περιμένει τόσος κόσμος. Μάλλον επειδή είναι από τη Νέα Υόρκη και μάλιστα παραδοσιακή...

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, June 13, 2018

(1605) Practical matters
One of the two big lanterns of Sensoji, Asakusa's big (and Tokyo's oldest) temple returns to its original  shape and size after the passing of an omikoshi. Quickly and easily. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1605) Πρακτικά ζητήματα
Ένα από τα δύο μεγάλα φανάρια του Σενσότζι, του μεγάλου ναού της Ασακούσα (και του παλιότερου του Τόκιο κ.λπ.) επιστρέφει στο αρχικό του σχήμα και μέγεθος μετά το πέρασμα ενός ομικόσι. Γρήγορα και εύκολα.  

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, June 12, 2018

(1604) Tons of money


A truck advertising the "Men's Vanilla" job search website, specializing in high income job offers. Apparently, the Japanese see in vanilla something that the rest of us are missing. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1604) Πολλά λεφτά


Φορτηγό που διαφημίζει το "Men's Vanilla", ένα σάιτ εύρεσης εργασίας για δουλειές με υψηλές αποδοχές. Προφανώς ο Ιάπωνες βλέπουν στη βανίλια κάτι που διαφεύγει από εμάς τους υπόλοιπους. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, June 11, 2018

(1603) Wishful thinking


"No rules"? Seriously? In Japan? Seriously?

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1603) Ευσεβείς πόθοι


"No rules"; Σοβαρά; Στην Ιαπωνία; Σοβαρά;

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, June 8, 2018

(1602) Constant reminder


Booklets prepared by the Tokyo Metropolitan Government and distributed free at the post office about how to be always prepared for the case of a disaster -the expression "防災" (pronounced "bousai") meaning exactly "disaster prevention" is among the first you learn living in Japan. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1602) Διαρκής υπενθύμιση


Βιβλιαράκια που έχει φτιάξει η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο και που διανέμονται δωρεάν στο ταχυδρομείο, για το πώς να είμαστε διαρκώς προετοιμασμένοι για την περίπτωση φυσικής καταστροφής -η έκφραση "防災" (προφέρεται "μποσάι") που σημαίνει ακριβώς "πρόληψη καταστροφών", είναι από τις πρώτες που μαθαίνει κανείς ζώντας στην Ιαπωνία. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, June 7, 2018

(1601) Japan meets the West, part 193,422


A rye sandwich is western -the same goes for margarine. But ogura-an (小倉あん), sweet azuki bean paste made of mashed and whole beans​ is definitely Japanese. Actually, few things are more Japanese than it. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1601) Η Ιαπωνία συναντά τη Δύση, μέρος 193.422


Το σάντουιτς με ψωμί από σίκαλη είναι δυτικό -το ίδιο και η μαργαρίνη. Όμως το ογκούρα-αν (小倉あん) κρέμα από γλυκό φασόλι ατζούκι που περιέχει και πουρέ φασολιών και ολόκληρα φασόλια, είναι απολύτως ιαπωνικό. Για την ακρίβεια, λίγα πράγματα είναι περισσότερο ιαπωνικά από αυτό. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, June 6, 2018

(1600) Tea for everyone...


...and free. At some service area on the National Route 4 (Kokudo Yongo/国道4号) going up to Aomori in North Honshu. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1600) Τσάι για όλους...


...και δωρεάν. Σε κάποιον σταθμό εξυπηρέτησης στην Εθνική Οδό 4 (Κόκουντο Γιόνγκο/国道4号) που πηγαίνει ως το Αομόρι, στο Βόρειο Χονσού. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, June 5, 2018

(1599) I've never worked at a train station...


...but JR makes it look very exciting. Even when doing it part-time. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)