Friday, February 16, 2018

(1523) As toilet decorations go...


...it has a certain something, I think. At the Matsuya department store in Ginza. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1523) Για διακόσμηση τουαλέτας...


...έχει ένα κάτι, νομίζω. Στο πολυκατάστημα Matsuya στην Γκίνζα.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, February 15, 2018

(1522) Not one, but two...


...security guards, to warn passengers exiting from the station that a stair, the one with the tape, is a bit shorter than the others because of the renovation in progress. Just another of those things that summarize Japan in the best possible way.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1522) Όχι ένας, αλλά δύο...


...σεκιουριτάδες, για να προειδοποιήσουν τους επιβάτες που βγαίνουν από τον σταθμό ότι ένα σκαλί, αυτό με την ταινία, είναι κατά τι χαμηλότερο από τα άλλα λόγω της ανακαίνισης που είναι σε εξέλιξη. Άλλο ένα από εκείνα τα πράγματα που συνοψίζουν την Ιαπωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, February 14, 2018

(1521) Enlightenment comes...


...from unexpected places. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1521) Η φώτιση έρχεται...


...από εκεί που δεν το περιμένεις. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, February 13, 2018

(1520) I think that in other countries...


...a "children's menu" is something else. Incidentally, the price includes juice and dessert. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1520) Νομίζω ότι σε άλλες χώρες...


..."παιδικό γεύμα" σημαίνει κάτι άλλο. Η τιμή παρεμπιπτόντως, περιλαμβάνει χυμό και επιδόρπιο. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, February 12, 2018

(1519) Lionel Richie...


...would have been proud. And a little bit perplexed.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1519) Ο Λάιονελ Ρίτσι...


...θα ήταν περήφανος. Και κάπως μπερδεμένος.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, February 9, 2018

(1495) 壁画


意識下の教育。家の近くのパイプ製造会社。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。


(1518) After a sento...


...or "銭湯" or public bath (from which there's no picture because, as I've said before, you're not allowed to shoot) a set of katsudon and kake soba was just what the doctor ordered for my first meal on Japanese soil. It could have been more spectacular but in most places of Tokyo choices become fewer the closer you get to midnight. The taste was great, though and this is a great thing in Japan: even chain restaurants, i.e. the Japanese version of fast food, are very good. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1518) Μετά από ένα σέντο...


...ή "銭湯" ή δημόσιο λουτρό (από το οποίο δεν υπάρχει φωτογραφία γιατί όπως έχουμε πει κι άλλοτε, απαγορεύεται να τραβάς), ένα σετ κατσουντόν και κάκε σόμπα ήταν ό,τι έπρεπε για πρώτο γεύμα σε ιαπωνικό έδαφος. Θα μπορούσε να ήταν και πιο εντυπωσιακό όμως όταν πλησιάζεις τα μεσάνυχτα, στα περισσότερα μέρη του Τόκιο οι επιλογές περιορίζονται -η γεύση πάντως ήταν μια χαρά και αυτό είναι από τα πολύ ωραία πράγματα στην Ιαπωνία: ακόμα και οι αλυσίδες εστιατορίων, δηλαδή η ιαπωνική εκδοχή των φαστ-φουντ, είναι πολύ καλά. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, February 8, 2018

(1517) Even less before


My favorite part of any flight and especially of those to Japan: a few seconds before the wheels hit the runway! 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1517) Ακόμα λιγότερο πριν


Το αγαπημένο μου σημείο κάθε πτήσης και ειδικά αυτών προς την Ιαπωνία: μερικά δευτερόλεπτα πριν οι ρόδες ακουμπήσουν τον διάδρομο!

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, February 7, 2018

(1516) A little before


The passage over the Sea of Japan is the part of the trip that makes you realize that you're almost there. On the other hand, because there's almost always turbulence, it makes you somewhat uneasy, especially if you grew up watching M*A*S*H and you remember the episode "Abyssinia, Henry".

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1516) Λίγο πριν


Το πέρασμα της Θάλασσας της Ιαπωνίας είναι η φάση του ταξιδιού που σε κάνει να συνειδητοποιείς ότι σχεδόν έφτασες. Από την άλλη, επειδή έχει σχεδόν πάντοτε αναταράξεις, σε κάνει να αισθάνεσαι κάπως ανήσυχος, ειδικά αν έχεις μεγαλώσει με το M*A*S*H και θυμάσαι το επεισόδιο "Abyssinia, Henry".

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, February 6, 2018

(1515) One more shop around the corner


Asakusa's "Shinoda Sushi"(志乃多寿司) is one more of those wonderful small shops that can be found in dozens in eastern Tokyo. It makes only two types of sushi, inarizushi (稲荷寿司) with sweet fried tofu filled with rice and kampyo-maki (干瓢巻き) that is, a nori seaweed roll containing rice and pickled gourd. Although these are the most common and less glamorous kinds of sushi, the taste is incredible!

(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1515) Ένα ακόμα μαγαζάκι της γειτονιάς


Το "Σινόντα Σούσι" (志乃多寿司) της Ασακούσα είναι ένα ακόμα από εκείνα τα υπέροχα μικρά μαγαζιά από τα οποία είναι γεμάτο το ανατολικό Τόκιο. Φτιάχνει μόνο δύο είδη σούσι, το ινάρι-ζούσι (稲荷寿司) με γλυκό τηγανιτό τόφου γεμάτο ρύζι και το κάμπιο-μάκι (干瓢巻き) ήτοι ρολό από φύκι νόρι που περιέχει ρύζι και τουρσί κολοκύθας. Αν και πρόκειται για τα πιο συνηθισμένα και τα λιγότερο γκλάμορους είδη σούσι, η γεύση είναι απίστευτη!

 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

(1514) A stone for some words


At Honpoji (本法寺) temple in Asakusa, a mound called "Hanashi-zuka" (はなし塚) or "words mound". The words were 53 satirical stories from the Rakugo (落語) genre who fell victims to the prewar censorship and were "entombed" here in 1941. In 1964 they were revived and some stories from the war period took their place. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1514) Μια πέτρα για κάτι λόγια


Στον ναό Χονπότζι (本法寺) στην Ασακούσα, ένας τύμβος ονόματι "Χανάσι-ζούκα" (はなし塚) ή "τύμβος για τα λόγια". Τα λόγια εδώ ήταν 53 σατιρικές αφηγήσεις Ρακουγκό (落語) που έπεσαν θύμα της προπολεμικήες λογοκρίσίας και "ενταφιάστηκαν" εδώ το 1941.  Το 1964 επανήλθαν στη ζωή και τη θέση τους πήραν κάποιες αφηγήσεις της εποχής του πολέμου. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, February 2, 2018

(1513) Leftover from Tori no Ichi...


...the fair which we have mentioned many times in the past. Here a kumade (熊手), a rake-shaped end of the year talisman together with a pastry in a special packaging just for the days of the fair, also featuring a kumade. Seasonality is very important in Japan.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1513) Απομεινάρι από το Τόρι νο Ίτσι...


...το παζάρι στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολύ στο παρελθόν. Εδώ μια κουμάντε (熊手), γούρι για το τέλος της χρονιάς σε σχήμα τσουγκράνας, παρέα με ένα γλυκό σε ειδική συσκευασία για τις ημέρες του παζαριού στο οποίο πρωταγωνιστεί επίσης μια κουμάντε. Η εποχικότητα είναι πολύ σημαντικό πράγμα στην Ιαπωνία. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, February 1, 2018

(1512) Mikado Coffee...


...or in Japanese "帝", that is "emperor" with a stereotypical Mexican as its logo. O...K...

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1512) Καφές Μικάντο...


...ή στα ιαπωνικά "帝", δηλαδή "αυτοκράτορας" με σήμα έναν στερεοτυπικό Μεξικάνο. Ο...Κ...

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, January 31, 2018

(1511) Even if you're not into cars...


...the Nissan IMx concept car is impressive. Of course, if you're not into cars, you're more impressed with things like the lower part of the shield and the console actually being screens. In Ginza. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1511) Ακόμα και αν δεν ασχολείσαι με αυτοκίνητα...


...το κόνσεπτ καρ Nissan IMx είναι εντυπωσιακό. Βεβαίως αν δεν ασχολείσαι με αυτοκίνητα, εντυπωσιάζεσαι περισσότερο από το ότι το κάτω μέρος του παρμπρίζ και η κοσόλα είναι στην πραγματικότητα οθόνες. Στην Γκίνζα. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, January 30, 2018

(1510) Yes, vending machines...


...sometimes offer quite unusual things (and, no, I don't mean schoolgirls' used underwear) like here: curry with a touch of manga -because, Akihabara.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1510) Ναι, οι αυτόματοι πωλητές...


...μερικές φορές προσφέρουν αρκετά ασυνήθιστα πράγματα (και όχι, δεν εννοώ μεταχειρισμένα εσώρουχα μαθητριών) όπως εδώ: κάρι με ολίγη από μάνγκα -Ακιχαμπάρα, γαρ. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

(1509) Daruma and manekineko


Aka, the Zen monk and the beckoning cat. Perhaps Japan's most emblematic images -now in costume form!

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1509) Νταρούμα και μανεκινέκο


Γνωστά και ως ο μοναχός Ζεν και η γάτα που γνέφει. Ίσως και οι πιο εμβληματικές εικόνες της Ιαπωνίας -τώρα και σε στολή!

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Saturday, January 27, 2018

(1508) Sometimes, advertisements in Japan...


...can be very imaginative. Like here, for a new commercial center in Ueno -hence the tradition hint. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1508) Μερικές φορές οι διαφημίσεις στην Ιαπωνία...


...είναι πολύ ευφάνταστες. Όπως εδώ, για ένα καινούριο εμπορικό κέντρο στο Ουένο -εξ ου και ο παραδοσιακός υπαινιγμός.  

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, January 25, 2018

(1507) One more concept I'm not getting


Ramen (actually miso ramen, my favorite)-flavored and beer-flavored drops

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1507) Άλλο ένα κόνσεπτ που μου διαφεύγει


Καραμέλες με γεύση ράμεν (και μάλιστα μίσο ράμεν, τα αγαπημένα μου) και με γεύση μπίρας. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, January 24, 2018

(1506) The title of the picture...


...could have very well have been "Akihabara".  I mean, is there anything more emblematic of that area than this?

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1506) Ο τίτλος της φωτογραφίας...


...θα μπορούσε να είναι απλώς "Ακιχαμπάρα". Θέλω να πω, υπάρχει κάτι πιο εμβληματικό απο αυτό για τη συγκεκριμένη περιοχή; 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, January 23, 2018

(1505) Which of course begs the question:


What is the goat's story?

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1505) Και βεβαίως γεννάται το ερώτημα:


Ποια είναι η ιστορία της κατσίκας;

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, January 22, 2018

(1504) And to think that there are people...


...living in Tokyo for ten years who have never seen a geisha. They are probably living in the wrong area -this picture was taken right in front of our place. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1504) Και να σκεφτείς ότι υπάρχουν άνθρωποι...


...που ζουν στο Τόκιο δέκα χρόνια και δεν έχουν δει ποτέ γκέισα. Μάλλον ζουν σε λάθος περιοχή -η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε ακριβώς μπροστά από το σπίτι μας. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, January 19, 2018

(1503) 丼にニンジャだけじゃない


以前も申し上げたように、カブキ役者も黙っちゃいない。

(大きいサイズの写真はカラー、白黒ともFlickr内の「日本あれこれ」で見られます。