Friday, April 19, 2019

(1826) It's been a while...


...since the last time I posted something related to shoes so I think this one is just the right thing for a comeback. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1826) Πάει καιρός...


...από την τελευταία φορά που έβαλα κάτι σχετικό με παπούτσια οπότε νομίζω ότι αυτό εδώ είναι ό,τι πρέπει για να επανέλθω. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, April 18, 2019

(1825) Yokohama...


...and particularly its area called "Minato Mirai" (みなとみらい) seen from the sea (we did a mini-cruise around the harbor). It's more impressive at night but it isn't that bad during the day either. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1825) Η Γιοκοχάμα...


...και συγκεκριμένα η περιοχή της που λέγεται "Μινάτο Μιράι" (Minato Mirai/みなとみらい) από τη θάλασσα (κάναμε μια μικρή κρουαζιέρα-γύρο του λιμανιού). Τη νύχτα είναι πιο εντυπωσιακή όμως και την ημέρα δεν είναι άσχημη, 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, April 17, 2019

(1824) Seven deadly sins...


...or in Japanese "Nanatsu no Taizai" (七つの大罪) are cruising Akihabara. Of course it's one more manga/anime/game/film/book/etc. package. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1824) Εφτά θανάσιμα αμαρτήματα...


...ή στα ιαπωνικά "Νάνατσου νο Τάιζαϊ" (七つの大罪) κάνουν βόλτα στην Ακιχαμπάρα. Βεβαίως πρόκειται για ένα ακόμα πακέτο μάνγκα/άνιμε/παιχνίδι/ταινία/βιβλίο/κ.λπ. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, April 16, 2019

(1823) All of Japan in one picture, part 4652


Ninja, VR and Tokyo on an advertising truck -there's nothing else to be said. Or that needs to be said. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1823) Η Ιαπωνία σε μια εικόνα, μέρος 4652


Νίντζα, VR και Τόκιο πάνω σε διαφημιστικό φορτηγό -δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πει κανείς. Ούτε τίποτα άλλο που να χρειάζεται να πει κανείς. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, April 15, 2019

(1822) And Tochigi in Ueno...


...just like we were saying about Chiba the other day. This time just one post because basically, 90% of the event was about that prefecture's most famous product -see if you can guess what it is.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1822) Και το Τοτσίγκι στο Ουένο...


...όπως λέγαμε τις προάλλες για την Τσίμπα. Αυτή τη φορά μόνο ένα ποστ γιατί βασικά, το 90% της εκδήλωσης ήταν για το πιο γνωστό προϊόν του νομού αυτού -δείτε αν μπορείτε να μαντέψτε ποιο είναι. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, April 12, 2019

(1821) Announcements


Two employees of Tokyo Metro, one of the two companies operating Tokyo's subway are putting up an announcement in the platforms of the Ginza line saying that from April 16 to April 25, because of construction work at the Shibuya terminal station, the last car of the trains arriving there will not be under the hangar -the announcement is done so the passengers riding the particular cars on a rainy day won't get wet by accident.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1821) Ανακοινώσεις


Υπάλληλοι της Tokyo Metro, μιας από τις δύο εταιρείες που λειτουργούν το μετρό του Τόκιο, κολλάνε στις πλατφόρμες της γραμμής Γκίνζα μια ανακοίνωση που λέει ότι από τις 16 Απριλίου ως τις 25 Απριλίου, λόγω έργων στον τερματικό σταθμό της Σιμπούγια, το τελευταίο βαγόνι των τρένων που θα φτάνουν εκεί δεθα είναι κάτω από υπόστεγο -η ενημέρωση γίνεται ώστε να μην τύχει να βραχούν οι επιβάτες  των συγκεκριμένων βαγονιών αν χρησιμοποιούν το τρένο κάποια μέρα που βρέχει. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, April 11, 2019

(1820) There are many adjectives...


...that characterize Japanese culture but most people forget one of the most basic: "barefoot" or "hadashi/裸足" in Japanese. (At the main library of Taito Ward in Western Asakusa.)

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1820) Υπάρχουν πολλά επίθετα...


...που χαρακτηρίζουν την ιαπωνική κουλτούρα όμως οι περισσότεροι ξεχνάνε ένα από τα βασικά: το "ξυπόλητη" ή "χαντάσι/裸足" στα ιαπωνικά. (Στην κεντρική βιβλιοθήκη του δήμου Τάιτο στη δυτική Ασακούσα.)

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, April 10, 2019

(1819) A nice, classic-looking packaging...


...from a company which is just 50 years old for a tea that, apparently isn't just choicest. Some day I must try it although ten years in Japan, not once have I bought tea for myself.  

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1819) Μια ωραία, κλασικοπρεπής συσκευασία...


...από μια εταιρεία που είναι μόλις 50 ετών για ένα τσάι που, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι απλώς διαλεχτό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το δοκιμάσω αν και δέκα χρόνια στην Ιαπωνία δεν έχει χρειαστεί να αγοράσω τσάι για τον εαυτό μου ούτε μια φορά. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, April 9, 2019

(1818) Strawberries -again


Continuing on the subject of the recent Japanese craze with strawberries, one more sample -this time exotic both in color and size: Tenshi no Mi (天便の実) or "Fruit of the Angels" from Saga Prefecture (佐賀県) in Kyushu. Each one of them weighs 2 ounces and costs 2,777 yen (25 dollars)

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1818) Φράουλες -ξανά


Συνεχίζοντας το θέμα με την τρέλα των Ιαπώνων για τις φράουλες τελευταία, ένα δείγμα ακόμα -αυτή τη φορά εξωτικό και ως προς το χρώμα και ως προς το μέγεθος: η Τένσι νο Μι (天便の実) ή "Φρούτο των Αγγέλων" από τον Νομό Σάγκα (佐賀県) στο Κιούσου. Κάθε μια έχει βάρος 60 γραμμάρια και κοστίζει 2.777 γεν (22,13€) 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, April 8, 2019

(1817) Kimono shoes...


...are zori (草履/ぞうり), the sandals that look like flip-flops. Except when they are not. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1817) Τα παπούτσια των κιμονό...


...είναι τα ζόρι (草履/ぞうり), τα σανδάλια που μοιάζουν με σαγιονάρες. Εκτός από όταν δεν είναι.  

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, April 5, 2019

(1817) Remind me again...


...how much is the paper?

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1817) Και δε μου λες...


...πόσο κάνει η εφημερίδα είπαμε;

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, April 4, 2019

(1816) Chiba in Ueno (5)


And to finish with Chiba Prefecture's mascots (yeah, right) here's two of the previous ones, Chiba-kun and Echoken, together with Fukura Tamako (ふっくらたまこ), the mascot of the town of Tako (多古) famous for its rice since the Yayoi (弥生) Period (300 BC-300 AD), hence that Ms. Tamako herself is a grain of rice. In her page in the town's website you can see her in many, many variations. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1816) Η Τσίμπα στο Ουένο (5)


Και για να τελειώνουμε με τις μασκότ του νομού Τσίμπα (ναι, καλά) δύο από τις προηγούμενες, ο Τσίμπα-κουν και ο Εκιτσόκεν, παρέα με την Φούκουρα Ταμάκο (ふっくらたまこ), μασκότ της πόλης Τάκο (多古) η οποία είναι διάσημη για το ρύζι της από την περίοδο Γιαγιόι (弥生, 300 π.Χ.-300 μ.Χ.) -εξ ου και ότι η ίδια η κ. Ταμάκο είναι ένας κόκκος ρυζιού. Στη σελίδα της στο σάιτ της πόλης μπορείτε να τη δείτε σε πολλές, πολλές εκδοχές. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, April 3, 2019

(1815) Chiba in Ueno (4)


Actually, Chiba (like most places in Japan) has more than one mascots. Like for example Kamuro-chan (カムロちゃん), the mascot of the city of Sakura (佐倉) that once had one of the most beautiful castles in Japan. The castle doesn't exist anymore but the city does and so does its mascot -also with its own Twitter account

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1815) Η Τσίμπα στο Ουένο (4)


Για την ακρίβεια η Τσίμπα (όπως και τα περισσότερα μέρη στην Ιαπωνία) έχει περισσότερες από μια μασκότ. Όπως ας πούμε την Καμούρο-τσαν (カムロちゃん), τη μασκότ της πόλης Σακούρα (佐倉) που κάποτε είχε ένα από τα ωραιότερα κάστρα στην Ιαπωνία. Το κάστρο δεν υπάρχει πια, όμως η πόλη υπάρχει και το ίδιο και η μασκότ -επίσης με τον δικό της λογαριασμό στο Twitter.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Tuesday, April 2, 2019

(1814) Chiba in Ueno (3)


Was there even a chance that Chiba wouldn't have its official mascot? It's Chiba-kun  (チーバくん) and he is a dog in the shape of the prefecture. Of course  he has his own website and in the event you could find him everywhere...


...often on other mascot -here with Ekichoken (駅長犬), the mascot for the Chiba office of the JR railroad company. Ekichoken is also a dog, he is a station master and he has his own Twitter account. Japanese mascots live an interesting and complicated life.  


(For a bigger version of these pictures both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1814) Η Τσίμπα στο Ουένο (3)


Υπήρχε περίπτωση η Τσίμπα να μην έχει τη επίσημη μασκότ της; Είναι ο Τσίμπα-κουν (チーバくん) ο οποίος είναι ένας σκύλος στο σχήμα του νομού. Βεβαίως έχει το δικό του σάιτ και στην εκδήλωση μπορούσες να τον βρεις παντού...


...ενίοτε και πάνω σε άλλες μασκότ -εδώ με τον Εκιτσόκεν (駅長犬), τη μασκότ του γραφείου της Τσίμπα της εταιρείας σιδηροδρόμων JR . Ο Εκιτσόκεν είναι επίσης σκύλος, είναι σταθμάρχης και έχει δικό του λογαριασμό στο Twitter. Οι ιαπωνικές μασκότ ζουν μια ενδιαφέρουσα και περίπλοκη ζωή. 


 (Για τις ίδιες φωτογραφίες σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, April 1, 2019

(1813) A break for historical reasons -and the winner is...


Since the emperor announced he will be abdicating, one of the big discussions in Japan was what will be the name of the new era, the "gengo (元号) that will mark the years of his son, crown prince Naruhito or Hiro-no-miya (徳仁/浩宮) and Naruhito himself when his reign ends since in Japan no one refers to the previous emperors with their names. Hirohito, the father of the present emperor is "Showa (昭和) emperor", his grandfather, Yoshihito (嘉仁) is "Taisho (大正) emperor" and his great-grandfather, Matsuhito (睦仁), is "Meiji (明治) emperor". And the present emperor, will not be referred to as "Akihito (明仁)" but as "Heisei (平成) emperor".

After months of deliberations and speculation, today at 11:41 and with a very uncharacteristic for the Japanese ten-minute delay, the Chief Cabinet Secretary and government spokesman Yoshihide Suga announced that the name will be "Reiwa"(令和) -for those not very well acquainted with Japan, gengo are important because they are used simultaneously with the western calendar scheme and especially in official documents they're the ones basically used. 

Therefore, from May 1 when the emperor abdicates, it will be the end of the Heisei (平成) Era and the beginning of the Reiwa Era with 2019 being at the same time Heisei 31 and Reiwa 1. The name comes from the 8th century poetry collection "Man'yoshu" (万葉集), the oldest poetry collection in Japan and the choice has been interpreted as an indication of the importance the government of prime minister Shinzo Abe gives to traditional Japanese values (everyone is free to take the above statement anyway they like -and they will be right, whatever that is.) 

According to the official translation, as given by the public network NHK the poem, which is "初春の令月にして気淑く風和らぎ梅は鏡前の粉を披き蘭は珮後の香を薫らす" can be rendered as " "On a moon-lit night in early spring, the air is fresh and the wind is calm, the plum flowers are blooming like a beautiful woman applying white powder in front of the mirror, and the fragrance of the flowers are like that of robes scented with incense." And no, I won't even attempt to translate it myself!

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1813) Διακοπή για ιστορικούς λόγους -και ο νικητής είναι...


Από όταν ο αυτοκράτορας ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί, μια από τις μεγάλες συζητήσεις στην Ιαπωνία είναι ποια θα είναι η ονομασία της νέας περιόδου, το "γκένγκο" (元号) που θα σηματοδοτήσει τα χρόνια του γιου του, του πρίγκιπα διαδόχου Ναρουχίτο ή Χίρο-νο-μίγια (徳仁/浩宮) και τον ίδιο όταν θα λήξει η δική του παραμονή στον θρόνο αφού στην Ιαπωνία κανείς δεν μιλάει για τους παλιούς αυτοκράτορες με τα ονόματά τους. Ο πατέρας του σημερινού αυτοκράτορα, ο Χιροχίτο (裕仁) είναι "ο αυτοκράτορας Σόουα (昭和)", ο παππούς του, ο Γιοσιχίτο (嘉仁) είναι ο "αυτοκράτορας Τάισο (大正)" και ο προπάπποος του, ο Μουτσουχίτο (睦仁), είναι ο "αυτοκράτορας Μέιτζι (明治)" . Και ο σημερινός αυτοκράτορας θα αναφέρεται όχι ως "Ακιχίτο" (明仁) αλλά ως "αυτοκράτορας Χέισεϊ" (平成).

Μετά από διαβουλεύσεις και εικασίες μηνών, σήμερα, στις 11:41 και με μια διόλου χαρακτηριστική για την Ιαπωνία δεκάλεπτη καθυστέρηση, ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιχίντε Σούγα ανακοίνωσε ότι η ονομασία θα είναι  "Ρέιουα" (令和) -για όσους δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με την Ιαπωνία, το γκένγκο είναι σημαντικό γιατί χρησιμοποιείται παράλληλα με το δυτικό σύστημα χρονολόγησης και ειδικά στα επίσημα έγγραφα χρησιμοποιείται βασικά αυτό. 

Συνεπώς, από την πρώτη Μαΐου που ο αυτοκράτορας αποσύρεται, λήγει η περίοδος Χέισεϊ (平成) και ξεκινάει η περίοδος Ρέιουα με το 2019 να είναι ταυτόχρονα Χέισεϊ 31 και Ρέιουα 1. Η ονομασία προέρχεται από την ποιητική συλλογή του 8ου αιώνα "Μανγιόσου" (万葉集), την παλιότερη ποιητική συλλογή στην Ιαπωνία και η επιλογή ερμηνεύτηκε και ως ένδειξη της σημασίας που δίνει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε στις παραδοσιακές ιαπωνικές αξίες (καθένας είναι ελεύθερος να εκλάβει την παραπάνω φράση όπως νομίζει -και θα έχει δίκιο, όπως και αν το δει.) 

Σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση, όπως τη μεταφέρει το δημόσιο δίκτυο ΝΗΚ το ποίημα το οποίο είναι "初春の令月にして気淑く風和らぎ梅は鏡前の粉を披き蘭は珮後の香を薫らす" αποδίδεται ως "Σε μια φεγγαρόλουστη νύχτα της πρώιμης άνοιξης, ο αέρας είναι καθαρός και ο άνεμος γαλήνιος, τα μπουμπούκια της δαμασκηνιάς ανθίζουν σαν μια όμορφη γυναίκα που βάζει λευκή πούδρα μπροστά στον καθρέφτη και το άρωμα των λουλουδιών μοιάζει με ρούχα αρωματισμένα με θυμίαμα". Και όχι, δε θα αποπειραθώ καν δική μου μετάφραση! 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, March 29, 2019

(1812) Chiba in Ueno (2)


Chiba is famous for its sake -companies like Nabedana (鍋店) here, have been making sake like Jinyu (仁勇) here since 1689. And yes, in these events you can try it!

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1812) Η Τσίμπα στο Ουένο (2)


Η Τσίμπα είναι γνωστή για το σάκε της -εταιρείες όπως η Ναμπεντάνα (鍋店) εδώ, φτιαχνουν σάκε, όπως το Τζίνγιου (仁勇) εδώ, από το 1689. Και ναι, βεβαίως στις εκδηλώσεις αυτές μπορείς να το δοκιμάσεις!  

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, March 28, 2019

(1811) Chiba in Ueno (1)


One of the things I find very interesting in Japan are the "region days" in central spots, like here in JR's Ueno Station. What it is about is that various prefectures or cities or areas from all over Japan use these spots as expo booths to promote their products or their tourism. Here the prefecture is Chiba (千葉) which is close enough to Tokyo to provide it one of its airports, Narita (Narita/成田 is a city in Chiba).

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1811) Η Τσίμπα στο Ουένο (1)


Ένα από τα πράγματα που βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα στο Τόκιο είναι οι "ημέρες περιοχών" σε κεντρικά σημεία, όπως εδώ στον σταθμό της JR στο Ουένο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι διάφοροι νομοί ή πόλεις ή περιοχές της Ιαπωνίας, χρησιμοποιούν τα σημεία αυτά σαν περίπτερα έκθεσης για να προωθήσουν τα προϊόντα ή τον τουρισμό τους. Εδώ ο νομός είναι αυτός της Τσίμπα (千葉), που βρίσκεται αρκετά κοντά στο Τόκιο ώστε να του παρέχει το ένα αεροδρόμιό του, αυτό της Ναρίτα: η Ναρίτα (成田) είναι πόλη της Τσίμπα. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, March 27, 2019

(1810) And because it's been a while...


...one more "snack sandwich", this time with a beef curry filling.

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1810) Και επειδή καιρό είχαμε...


...ένα ακόμα "σνακ σάντουιτς" αυτή τη φορά με γέμιση κάρι με μοσχάρι.

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Monday, March 25, 2019

(1809) Even if we bypass the fact it's the wrapping of a sweet...


...the image of Princess Daruma (Hime Daruma/姫だるま) owing its existence either to the attempt of the people of Edo to go against the macho stereotype of the regular Daruma or to the third century Empress Jingu (神功) who, when she found out that she was pregnant, she made a doll to pray for a safe delivery, is quite unusual. But not uncommon in Matsuyama where supposedly is where the empress was when she got the good news.   

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1809) Ακόμα και αν ξεπεράσουμε ότι πρόκειται για περιτύλιγμα γλυκού...


...η εικόνα της Πριγκίπισας Νταρούμα (Χίμε Νταρούμα/姫だるま), είτε οφείλεται σε προσπάθεια των κατοίκων του Έντο να πάνε κόντρα στο ανδροπρεπές στερεότυπο του κανονικού Νταρούμα, είτε στην αυτοκράτειρα Τζίνγκου (神功) από τον τρίτο αιώνα που όταν ανακάλυψε ότι είναι έγκυος, έφτιαξε μια κούκλα για να προσευχηθεί να πάνε όλα καλά με τη γέννα της, είναι αρκετά ασυνήθιστη. αν και όχι τόσο στην Ματσουγιάμα, όπου υποτίθεται ότι βρισκόταν η αυτοκράτειρα όταν έμαθε τα καλά νέα.   

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

(1808) Like the Japanese...


...I too discover all the times new places where a Daruma can go. Here in prepared tonkatsu (トンカツ) and hirekatsu (ヒレカツ), the Japanese version of schnitzel in one of our neighborhood's supermarkets. So as not to forget ourselves, Daruma is the founder of one of the most famous Buddhism sects, the Zen (禅) sect. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1808) Όπως και οι Ιαπωνες...


...κι εγώ ανακαλύπτω διαρκώς νέα σημεία στα οποία μπορεί να μπει ένας Νταρούμα. Εδώ, σε έτοιμα τονκάτσου (トンカツ) και χιρεκάτσου (ヒレカツ), τις ιαπωνικές εκδοχές του σνίτσελ σε ένα από τα σούπερ-μάρκετ της γειτονιάς μας. Για να μην ξεχνιόμαστε, ο Νταρούμα είναι ο ιδρυτής μιας από τις πιο γνωστές σέκτες του βουδισμού,  της σέκτας Ζεν (禅). 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Friday, March 22, 2019

(1807) Not just books


The big bookstore Tsutaya in the department store Ginza Six in Ginza often functions as an art gallery -here, it's exhibiting a collection by upcoming artist and sculptor Kunihiko Nohara (邦彦野原).  


(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)


(1807) Όχι μόνο βιβλία


Το μεγάλο βιλιοπωλείο Tsutaya στο πολυκατάστημα Ginza Six στην Γκίνζα συχνά λειτουργεί και ως γκαλερί -εδώ φιλοξενεί μια συλλογή του ανερχόμενου ζωγράφου και γλύπτη Κουνιχίκο Νοχάρα (邦彦野原).   

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Thursday, March 21, 2019

(1806) Vernal equinox 2019


The Buddhist holiday Ohigan (お彼岸) has been identified so much with the equinoxes that many thing the word means that. As a matter of fact, the equinox is called "bunten" (分点) and Ohigan is related to the particular wisdom which in Buddhism is called "paramita" (in Japanese "haramita"/波羅蜜多) and which helps the practitioner to pass to the other side of the river of ignorance. At any rate, the equinoxes are national holidays and the Japanese often spend a part of them visiting the graves of their ancestors and friends. 

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1806) Εαρινή ισημερία 2019


Η βουδιστική γιορτή Οχίγκαν (お彼岸) έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με τις ισημερίες που πολλοί νομίζουν ότι η λέξη σημαίνει αυτό. Στην πραγματικότητα, η ισημερία λέγεται "μπούντεν" (分点) και το Οχίγκαν σχετίζεται με την ειδική σοφία που στον βουδισμό λέγεται "παραμίτα" (στα ιαπωνκά "χαραμίτα"/波羅蜜多) και που βοηθάει να περάσεις στην αντίπερα όχθη του ποταμού της άγνοιας. Όπως και να ΄χει, οι ισημερίες είναι εθνικές αργίες και οι Ιάπωνες συχνά περνούν ένα μέρος τους κάνοντας μια επίσκεψη στους τάφους των εκλιπόντων συγγενών και φίλων τους. 

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).

Wednesday, March 20, 2019

(1805) Super-market bags, cont'd


I don't post this so much because I think it's weird -more because I find it a very good idea: the Japanese online tax return and payment system advertised the plastic bags of one of Asakusa's super-markets. And why not?

(For a bigger version of this picture both in color and black and white, check my "Japan Arekore" set on Flickr)

(1805) Σακούλες σούπερ-μάρκετ, συνέχεια


Αυτό δεν το βάζω τόσο γιατί μου φαίνεται περίεργο όσο γιατί μου φαίνεται καλή ιδέα: το ιαπωνικό αντίστοιχο του TAXIS διαφημίζεται σε σακούλες ενός από τα σούπερ-μάρκετ της Ασακούσα -και γιατί όχι;

 (Για την ίδια φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος και σε μαυρόασπρη εκδοχή, δείτε το σετ «Japan Arekore» στο Flickr).